COACHING

COACHING to psy­cho­lo­giczna forma wspar­cia słu­żąca popra­wie jako­ści życia. Koncentruje się na przyszłości, planowaniu strategii postępowania, działaniach i najlepszych dla Ciebie rozwiązaniach.

COACHING to relacja pomiędzy dwoma osobami oparta na zaufaniu, poufności, akceptacji, otwartości, tolerancji, uczciwości wobec siebie nawzajem. W procesie coachingowym otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu nurtujących Cię zagadnień blokujących rozwój i naruszających komfort życia. Ten rodzaj pomocy bazuje na Twoich zasobach wynikających z doświadczenia i posiadanej wiedzy.

COACHING jest dla każdego, kto pragnie rozwijać swój potencjał, realizować swoje pomysły i marzenia, chce dowiedzieć się czegoś więcej o sobie......

Zatem jeżeli:
 • Chcesz na nowo odkryć swoją misję życiową?
 • Potrzebujesz pomocy w zde­fi­nio­wa­niu obszaru do zmiany?
 • Chciał­byś zapla­no­wać i prze­pro­wa­dzić zmiany w swoim życiu?
 • Chciał­byś być bar­dziej sku­teczny w dzia­ła­niu na co dzień?
 • Chciał­byś zna­leźć pracę lub awan­so­wać?
 • Chciał­byś lepiej orga­ni­zo­wać swój czas?
 • Potrze­bu­jesz wię­cej rów­no­wagi pomię­dzy życiem oso­bi­stym a zawo­do­wym?
 • Chciał­byś zmniej­szyć poziom napię­cia — stresu?
 • Chciał­byś lepiej rozu­mieć i oka­zy­wać emocje?.............To COACHING jest właśnie dla Ciebie.

Aby tego dokonać, musisz wiedzieć jak to zrobić.
Dlatego przyda Ci się pomocna dłoń, która Ci w tym pomoże.
ZAPRASZAM na spo­tka­nia coachin­gowe.

Rodzaje coachingu:
 • Coaching stylu życia – pomaga określić swoją tożsamość, wizerunek, talenty, to kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
 • Coaching kariery – skierowany jest na odnajdywanie najlepszej drogi rozwoju zawodowego i samorealizacji w oparciu o swoje mocne strony.
 • Coaching bilansu życiowego – dla osób poszukujących pasji i radości, rozwoju osobistego i poczucia równowagi w życiu.

Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole."

"Coaching koncentruje się na rozwiązaniu - a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów - promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.” R.Dilt

TERMINY